کد 72

ساعت سنج 5 از زمان تنطیم شده فراتر رفته است